Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002

Zarząd Główny Stowarzyszenia Samorząd 2002 informuje, że walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku ( piątek) na Wzgórzu Zamkowym w Sali konferencyjnej Ośrodka Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej ul. Zamkowa 3. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 16,00. Informacji dotyczących tego wydarzenia udziela Wiceprezes Stowarzyszenia Samorząd 2002 Witold Borowiec 695 142 986

Projekt

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Stowarzyszenia „Samorząd 2002”

w dniu 1 lipca 2016 roku

 1.   Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokólanta zebrania.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i przyjęcie regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członków Stowarzyszenia Samorząd 2002.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Stwierdzenie prawomocności zebrania ( stwierdza komisja skrutacyjna).
 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Samorząd 2002” za okres mijającej kadencji tj. 01-07- 2015- 30-06-2016r.
 9. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za okres jw.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Głosowanie nad przedstawianymi sprawozdaniami Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Samorząd 2002 oraz udzielenie absolutorium.
 12. Wolne sprawy i wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia „Samorząd 2002”.

 

            Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

                                              Samorząd 2002

 1. Zebraniu przewodniczy wybrany przewodniczący obrad.

2.Wybór władz stowarzyszenia odbywa się w glosowaniu tajnym.

 1. Uchwały podejmowane są w glosowaniu jawnym.
 2. Wnioski formalne ( dotyczące głosowań, zakończenia dyskusji, zmiany prowadzącego obrady, sposobu prowadzenia obrad itp. głosowane są w pierwszej kolejności według kolejności ich zgłoszenia z zachowaniem wniosków od najdalej idących.
 3. Dopuszcza się jeden głos za i jeden przeciw glosowaniu wniosku formalnego.
 4. Wnioski dotyczące przedmiotu obrad głosuje się po zakończeniu dyskusji na ten temat w kolejności od najdalej idących do bardziej szczegółowych.
 5. Projekty wniosków i uchwał   wpływają do właściwej komisji, która przedstawia zebranym ich kształt sondażowo celem zredagowania wersji ostatecznej.
 6. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń.
 7. Głos w dyskusji merytorycznej można zabrać 1 raz do 5 minut, a w sprawie (ad vocen) poza kolejnością do 1minuty.
http://samorzad2002.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_ss2002.jpghttp://samorzad2002.pl/wp-content/uploads/2015/06/logo_ss2002-384x189.jpgAdministratorWiadomości
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Samorząd 2002 Zarząd Główny Stowarzyszenia Samorząd 2002 informuje, że walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia odbędzie się w dniu 1 lipca 2016 roku ( piątek) na Wzgórzu Zamkowym w Sali konferencyjnej Ośrodka Myśli Obywatelskiej i Patriotycznej ul. Zamkowa 3. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 16,00. Informacji...